Winkelwagen

Leveringsvoorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Necap Pallets & Kisten B.V. te Wieringerwerf
De onderstaande tekst geldt vanaf 1 mei 2004.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

  1. Afnemer: wederpartij of wederpartijen.
  2. Product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.
  3. Reparatie: het herstel van stoffelijke producten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. In deze voorwaarden wordt Necap Pallets & Kisten B.V. aangeduid als Necap B.V., zijnde degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij verder wordt betiteld als afnemer.

2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Necap B.V. en de afnemer, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van producten of tot reparatie.

2.3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen de partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Het door de afnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

2.5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.6. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Offertes

3.1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de afnemer aanvaard, heeft Necap B.V. het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Necap B.V. is gerechtigd indien de opdracht van de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven de kosten die gemoeid zijn met de offerte in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3.3. Offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.4. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Necap B.V. niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is Necap B.V. eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij de opdracht, zo deze vooruitbetaling werd overeengekomen.

4.2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Necap B.V. in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresenteerd

4.3. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Necap B.V. bindend.

4.4. De overeenkomst omvat alleen de levering van die producten en reparaties, die daarin zijn gespecificeerd.

4.5. Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze voor Necap B.V. niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Necap B.V. bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Necap B.V. het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

4.6. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Necap B.V. liggen wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Necap B.V. aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen, het verloren gaan van de te verwerken materialen of import- of handelsverboden

Artikel 5: Prijswijzigingen

5.1.  Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering, de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Necap B.V. gerechtigd deze verhogingen aan de afnemer door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Necap B.V.  en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Necap B.V. gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de afnemer in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen

Artikel 6: Levering/verrichte werkzaamheden

6.1. Levering geschiedt niet franco tenzij anders overeengekomen. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient Necap B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

6.3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de afnemer te leveren, behoudt Necap B.V. zich, nadat hij de afnemer in gebreke heeft gesteld, en de in de gebreke stelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de afnemer op te slaan, dan wel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de afnemer de koopprijs te voldoen onverlet.

6.4. Levering geschiedt eenmalig op een door de afnemer opgegeven adres, ook al zijn de bestelde zaken door de afnemer bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De afnemer staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

6.5. Necap is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de afnemer vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

6.6. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Necap B.V. niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Necap B.V. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerder kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

6.7. Indien tijdens de uitvoering van de door Necap B.V. aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Necap B.V. niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Necap B.V. het recht te vorderen dat de aan Necap B.V. verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.Necap B.V.  heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door
Necap B.V. verrichte werkzaamheden.

6.8. Alle onkosten welke door Necap B.V. worden gemaakt ten verzoeke van de afnemer komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.9. Necap B.V. is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

6.10. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Necap B.V. bestelde materialen. Indien buiten schuld van Necap B.V. vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

6.11. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7: Verplichtingen van de Afnemer

7.1. De afnemer is jegens Necap B.V. verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Necap B.V. en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

7.2. De afnemer zorgt ervoor dat Necap B.V. tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

7.3. De afnemer draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de afnemer. Necap B.V. geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.

7.4. De afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Necap B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de afnemer Necap B.V. hiervan terstond in kennis te stellen.

7.5. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 7.), dient de daaruit voor Necap B.V. voortvloeiende schade door de afnemer te worden vergoed.

7.6. De afnemer draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.

7.7. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

7.8. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

7.9. De afnemer draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

7.10. De afnemer draagt het risico voor het van Necap B.V.  afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

7.11. De afnemer vrijwaart Necap B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de afnemer blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

7.12. De afnemer staat Necap B.V. toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

7.13. Met betrekking tot de montage-installatietijd is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet

8.1. De afnemer is niet gerechtigd de door Necap B.V. bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.

Artikel 9: Kostenverhogende omstandigheden

9.1. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient Necap B.V. de afnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

9.2. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Necap B.V. worden verrekend als meerwerk.

Artikel 10: Transport

10.1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Necap B.V. te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de afnemer.

10.2. Necap B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

10.3. De afnemer dient zich tegen voormelde risico's behoorlijk te verzekeren.

10.4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door Necap B.V., voor rekening en risico van de afnemer, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde bij levering/verrichte werkzaamheden.

Artikel 11: Reclames/retourzendingen

11.1. De afnemer is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van Necap B.V. te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Necap B.V. te worden gemeld.
Reclames met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden dienen eveneens binnen 8 dagen na uitvoering aan Necap B.V. per aangetekend schrijven te worden gemeld.

11.2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Necap B.V. is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

11.3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op. Necap B.V. dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

11.4. Indien retourzending noodzakelijk blijft geschiedt die slechts voor rekening en risico van Necap B.V., indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van Necap B.V. indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door Necap B.V. te bepalen wijze.

11.5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn ge- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

11.6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13. (aansprakelijkheid/garantie)

Artikel 12: Oplevering

12.1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Necap B.V. in overleg treden met de afnemer.

12.2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
-   hetzij wanneer Necap B.V. aan de afnemer kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
-   hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Necap B.V. schriftelijk aan de afnemer heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
-   hetzij wanneer de afnemer het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

12.3. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

12.4. Oplevering ontslaat Necap B.V. van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de afnemer op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

12.5. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Necap B.V. naar de afnemer.

12.6. Indien Necap B.V. op zich heeft genomen de zaken te monteren, zijn zij reeds na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van de afnemer.

12.7. Bij levering met inbegrip van montage en inbedrijfstelling zal afnemer, indien hierom door Necap B.V. wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewiize dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 13.

12.8. Als Necap B.V. zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid/garantie

13.1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Necap B.V. zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen. Indien en voor zover zaken met een fabrieksgarantie worden geleverd rust uitsluitend op de fabrikant de verplichting de zaak te herstellen c.q. te vervangen, met het oog waarop Necap B.V. de zaak aan de importeur of fabrikant zal toezenden. Necap B.V. zal de belangen van de afnemer naar beste kunnen behartigen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de importeur of fabrikant voor herstel of vervanging zorg draagt.

13.2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de afnemer, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Necap B.V. of door de afnemer uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de afnemer aansprakelijk is ingevolge artikel 7.2

13.3. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 13.1 te kunnen beroepen, dient de afnemer Necap B.V.:
- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
- aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel-indien en voor zover het ontwerp van het werk van Necap B.V.  afkomstig is-het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Necap B.V., onverminderd het bepaalde in artikel 7.2
- alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

13.4. De ingevolge de garantieverplichting door Necap B.V. vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.

13.5. Indien naar het oordeel van Necap B.V. de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de afnemer bij herstel, heeft de afnemer recht op schadevergoeding.

13.6. Vervangende schadevergoeding. Gezien de aard van het bedrijf van Necap B.V. kan de afnemer niet zondermeer een beroep doen op vervangende schadevergoeding. Dit recht komt hem pas toe indien Necap B.V.  tot driemaal toe de mogelijkheid heeft gekregen tot herstel.

        Vóór de oplevering

13.7. Necap B.V. herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 7.7.

13.8. Necap B.V. is aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Necap B.V. of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

13.9. De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Necap B.V. werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge artikel 13.1.

         Na de oplevering

13.10. Na de oplevering is Necap B.V. niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 13. 1. t/m 13. 5 omschreven garantieverplichting.

13.11. Necap B.V. is slechts aansprakelijk voor de door de afnemer geleden schade als gevolg van de in artikel 13.1 bedoelde gebreken, indien deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

         Omvang van de schadevergoeding

13.12. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de afnemer mocht lijden, is Necap B.V. nimmer aansprakelijk.

13.13. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Necap B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten indien en voorzover gedekt op de aansprakelijkheids polis van Necap B.V.

13.14. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

13.15. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de afnemer jegens Necap B.V. ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de afnemer ter zake heeft geprotesteerd.

13.16. Necap B.V. is niet aansprakelijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens;
- beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

13.17. Indien Necap B.V., zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.

13.18. Necap B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitende gevolg is van schuld van Necap B.V. met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Necap B.V. verzekerd is dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.

13.19 Necap B.V. kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit het gebruik van door Necap B.V. geleverde goederen, materialen, diensten of inrichtingen.

Artikel 14: Betaling

14.1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze als overeengekomen.

14.2. Indien een factuur na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de afnemer een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
B. Zal de afnemer aan Necap B.V. een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6:1191120 B.W. vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
C. en de afnemer na de daartoe door Necap B.V. te zijn gemaand, gedurende een door Necap B.V. te bepalen termijn verzuimt, aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage voor rekening van de afnemer. Laatstgenoemde zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt.

14.3. Ter keuze van Necap B.V. kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

14.4. Indien de afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Necap B.V. bevoegd de nakoming van de jegens de afnemer aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn, indien Necap B.V. het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de afnemer te twijfelen.

14.5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.6. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen brengen geen verandering in de geldelijke verplichting van de afnemer.

14.7. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, waarmee de afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de afnemer wordt gelegd en wanneer deze overlijdt.


Artikel 15: Eigendom ontwerpen

15.1. Necap B.V. is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen,
ontwerpen, software modellen en dergelijke.
15.2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Necap B.V. verschuldigde, komt aan de afnemer ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

16.1. De door Necap B.V. geleverde zaken blijven het eigendom Necap B.V. totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Necap B.V. gesloten koop- overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Necap B.V. verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van (een) koopovereenkomst(en).

16.2. Door Necap B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

16.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog bevinden in handen van de afnemer, behoudt Necap B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in lid 1 van dit artikel genoemde, die Necap B.V. uit welke hoofde dan ook tegen de afnemer mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Necap B.V. geleverde zaken welke door de afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Necap B.V. zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

16.4. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Necap B.V. gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van E. 1.000,- per dag.

16.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Necap B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

16.6. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Necap B.V.:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Necap B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemer bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Necap B.V. geleverde zaken te verpanden aan Necap B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Necap B.V.;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Necap B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf

Artikel 17. Ontbinding

17.1. De afnemer doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:625 ev. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.

17.2. Annulering door de afnemer is slechts mogelijk indien Necap B.V. daarin toestemt. Alsdan is de afnemer aan Necap B.V., naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De afnemer is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Necap B.V. ter zake.

17.3. Door de afnemer reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

17.4. Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 18: Overmacht

18.1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Necap B.V. krachtens de met de afnemer gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is Necap B.V. gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de afnemer gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien boven bedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de afnemer gehouden aan diens verplichtingen jegens Necap B.V. tot aan dat moment te voldoen.

18.2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuatieverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet- tijdige nakoming plaatsvindt bij Necap B.V., diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

18.3. Ingeval de afnemer op enigerlei wijze tegenover Necap B.V. in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de afnemer, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan Necap B.V. verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

18.4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de afnemer en Necap B.V. gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

18.5. De afnemer is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantrage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. Necap B.V. kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Necap B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 19: Toepasselijk recht

19.1. Op elke overeenkomst tussen Necap B.V. en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Indien de afnemer, uit welken hoofde ook, een of meer tegen vorderingen tegen Necap B.V. heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de afnemer af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens, indien de afnemer surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

19.3. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn van toepassing inzake koop van roerende en lichamelijke zaken. Hetgeen tussen partijen geldt ingevolge de overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of (branche) gebruiken, heeft voorrang boven de bepalingen van het Weens koopverdag.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

20.1. Necap B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Necap B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.